Browse stories

Kiti, suunnittelija

Planning, development or administrative duties, Kela

Julkaistu 30.12.2015

Opiskelupaikkani University of Helsinki
Pääaine tai koulutusohjelma Aikuiskasvatus
Muut opinnot Sosiaalipsykologia, espanja
Valmistumisvuosi 2015

Tyypillinen työpäiväni: Työpäiväni koostuu etuusneuvonnasta ja -ohjauksesta sekä erityisesti kansainväliseen sosiaaliturvaan liittyvien asioiden jatkuvasta seuraamisesta. Työmenetelmien kehittäminen on jatkuvasti mukana esimerkiksi etuuskäsittelyyn liittyvässä havainnoinnissa ja prosessien kehittämisessä. Lisäksi koulutan sosiaaliturva-asioita niin talon sisällä kuin ulkopuolellakin eri tahoille ja yhteistyökumppaneille. Tärkeä osa työtä on myös olla tiiviissä yhteistyössä kehittämässä etuuslainsäädäntöä ja yhteisiä käytäntöjä STM:n ja EU-maiden kanssa. Kansainvälinen sosiaaliturvan koordinointi on merkittävä osa työtä, koska ihmisten maiden välinen liikkuvuus ja työskentely lisääntyy jatkuvasti.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: itsensä johtamisen taidot (aikataulut, tehtävien priorisointi), tiimityötaidot, Kykyä hallita suurta määrää tietoa ja laajoja kokonaisuuksia, kykyä keskittyä olennaiseen,

Päädyin nykyiseen työhöni: Aloitin työskentelyn Kelassa 2002 valmistuttuani sosionomiksi Hgin ammattikorkeakoulusta. Kela osoittautui isoksi organisaatioksi, jossa on mahdollista tehdä töitä laidasta laitaan erilaisissa mielenkiintoisissa tehtävissä. Olen itse päätynyt nykyiseen suunnittelijan työhön toimittuani aiemmin etuuskäsittelijänä, etuuskoordinaattorina sekä erilaisissa esimiestehtävissä. Toimenkuvaa on aina ollut mahdollista muokata oman kiinnostuksen mukaisesti.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Sosionomin opinnot ovat auttaneet ymmärtämään sosiaaliturvaan liittyviä kysymyksiä ja tuoneet kenttää tutuksi. Toisaalta aikuiskasvatuksen opinnot ovat tuoneet näkemystä mm. työn kehittämiseen sekä henkilöstön osaamisen tukemiseen.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Koulutus, kansainvälisyys ja kielitaito sekä laaja-alainen näkökulma asioihin auttavat työelämässä eteenpäin. Työmotivaatiota ylläpitää jatkuva kiinnostus ja uuden opettelu työhön liittyvissä asioissa.

More stories

MP

service manager

Työpäiväni koostuu pääasiassa asiakastyöstä ja asiakastapaamisista, sisäisestä palvelun seurannasta ja ke… read story >

Muusa

palveluesimies

Esimiespalavereita: organisaation strategian ja tavoitteiden mukaisen toiminnan suunnittelua. Tiimiesimie… read story >

Katja

kehittämispäällikkö

Koulutussuunnittelua, sidosryhmäyhteistyötä ja opetustyötä. Työhöni kuuluu myös henkilöstön osaamisen keh… read story >

Hellu

opinto-ohjaaja

Yksilöohjausta opintojen jumitilanteissa ja muissa haastavissa tilanteissa, hyvinvointiasiat korostuneest… read story >

Kasvatustieteilijä

uraohjaaja

Työnhakija-asiakkaiden tapaaminen: osaamisen kartoittaminen, työnhakuvalmiuksien parantaminen, työpaikkoj… read story >

JK

Ohjaan liiketalouden korkeakouluopiskelijoita. Olen ohjaajana ja kehittäjänä oppimisympäristössä. Lisäksi… read story >

Tiina

projektipäällikkö

Työskentelen asiakasrajapinnassa: annan tarjouksia, budjetoin ja koordinoin projekteja, seuraan töiden et… read story >

Miia

Työpäiväni vaihtelevat suuresti. Välillä suunnittelen sisältöä koko henkilöstölle suunnattuun verkkokoulu… read story >

Tuija

koulutuspäällikkö

Päivän aikana edistän useampia eri vaiheessa olevia täydennyskoulutushankkeita: priorisoin päivän työteht… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›