Browse stories

Meeri, kansainvälisten asioiden suunnittelija

Planning, development or administrative duties, Ammattikorkeakoulu

Julkaistu 7.9.2015

Opiskelupaikkani University of Jyväskylä
Pääaine tai koulutusohjelma Englannin kieli
Muut opinnot Intercultural Communication -perusopinnot, Basic Business Studies -perusopinnot, Markkinoinnin aineopinnot, Espanjan perusopinnot, Puheviestinnän perus- ja aineopinnot
Valmistumisvuosi 2008

Tyypillinen työpäiväni: Tiimi jossa työskentelen on jo itsessään kansainvälinen, joten työkieleni on pääasiallisesti englanti. Työni sisältää paljon hallinnollista työtä sekä henkilökunnan ja opiskelijoiden neuvontaa kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa, pääsääntöisesti vaihtoon lähtemiseen ja saapumiseen liittyen.

Lisäksi teen työssäni paljon suunnittelu- ja kehitystyötä korkeakoulun kansainvälistymisen edistämiseksi. Käytännössä tämä kaikki tarkoittaa sähköpostikirjeenvaihtoa, netti- ja intrasivujen päivittämistä, kokouksissa istumista, seminaareihin osallistumista Suomessa ja ulkomailla, tapahtumien järjestämistä (erilaiset orientaatiot, infotilaisuudet, seminaarit sekä suomalaiselle että kansainväliselle yleisölle), sähköisten järjestelmien hallintaa (esim. vaihtojen raportoinnissa, hakemuksissa, sopimuksissa), yhteistyötä oman korkeakoulun sisällä ja lisäksi kansallisesti ja kansainvälisesti toisten korkeakoulujen ja muiden tahojen kanssa.

Työhöni kuuluu myös jonkin verran käännöstöiden koordinointia korkeakoulussani sekä itse käännösten tekemistä ja tarkistamista.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: Englanninkielen taito (sekä suullinen että kirjallinen), Monikulttuuriset yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, Kykyä hallita suurta määrää tietoa ja laajoja kokonaisuuksia, kykyä keskittyä olennaiseen,

Päädyin nykyiseen työhöni: Olin jo opintojeni aikana aktiivisesti mukana opiskelupaikkani kansainvälisessä toiminnassa: toimin tuutorina, olin itse vaihdossa, yms. Olin myös kesäharjoittelijana opiskelupaikkani kansainvälisessä toimistossa, se oli urani kannalta hyvin ratkaisevaa. Ymmärsin harjoittelussa, että tässä työssä yhdistyi kaikki mitä silloin ajattelin työltä haluavani: sain käyttää kielitaitoani monipuolisesti ja olla tekemisissä eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. Sittemmin käsitykseni siitä mitä työltä haluan on laajentunut, mutta edelleen saman alan työt vastaavat toiveitani. Harjoittelujakso auttoi olennaisesti saamaan ensimmäisen työpaikkani kansainvälisten asioiden koordinaattorina, josta puolestaan siirryin nykyiseen työpaikkaani.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Englannninkielen opinnoista on ollut ehkä eniten konkreettista apua urallani, sillä hyvät kielitaidot yhdistetään hyvin vahvasti kansainvälisyyteen (vaikka todellisuudessa se on paljon paljon muutakin). Kielitaitoni ja opintotaustani ansiosta olen myös saanut kollegoihini nähden erityisvastuita esim. käännöstöihin liittyen. Opintojen aikana karttunut taito omaksua ja hallita suuria määriä tietoa on myös auttanut uralla. Monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa eniten on auttanut aikaisempi kokemus ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa toimimisesta, ei niinkään opinnot.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kansainvälinen aktiivisuus opintojen aikana auttaa todella paljon näissä tehtävissä, joten vaihtoon kannattaa ihan ehdottomasti lähteä! Ja vaikka ei voisi lähteä vaihtoon niin ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi yms. kotimaassa ovat erinomaisia kotikansainvälistymisen muotoja, joista kannattaa ottaa kaikki hyöty irti. Yleensäkin aktiivisuus opiskeluaikana erilaisissa järjestöissä ja ryhmissä auttaa etenkin työuran alussa. Kielitaitoon kannattaa myös panostaa, aina.

Jos jotain toivoisin, että minulle olisi joku sanonut opintojeni aikana työelämään siirtymisestä niin se olisi se, että vaikka opiskeltavilla aineilla onkin merkitystä työllistymisessä, myös opiskelu itsessään kehittää työelämässä tarvittavia taitoja; kokonaisuuksien omaksumista ja hallintaa, suunnitelmallisuutta, priorisointia, sinnikkyyttä, ryhmätyöskentelyä, neuvottelutaitoja, you name it! Tätä kannattaa tuoda esille töitä hakiessa. Kyllä humanistikin taipuu tarvittaessa vaikka minkälaisiin hommiin!:)

More stories

Maikki

kustannustoimittaja

Työni on käytännössä projektinhallintaa. Sähköpostittelen, viestittelen ja soittelen, istun Teams- ja läh… read story >

Mervi

aineenopettaja (englanti ja ruotsi)

Oppilaiden opetus, tuntien suunnittelu, arviointi, välituntien ja ruokailun valvonta, kokoukset, yhteissu… read story >

Lukion kielten ope

Työpäiviä on usean tyyppisiä, koska normiopetus ja koeviikot ovat erilaisia, mutta tällaisista osista ne … read story >

Anne-Mari

Laadin tutkimusrahoituksen yliopistokohtaisia ohjeita, eli yhdistäen talon hallinnollisia käytäntöjä ja r… read story >

Jarkko

opintoneuvoja

Autan opiskelijoita heidän korkeakouluopintojensa suunnittelussa, kaitsen heitä eteenpäin opintohallinnon… read story >

Mimmi

Suurin osa päivästä on kääntämistä ja tiedonhakua ja loput laskutusta, uusien asiakkaiden metsästämistä j… read story >

Vilhelmiina

tekninen kirjoittaja

Työstän teknisten laitteiden manuaaleja ja muita teknisiä dokumentteja. Työ sisältää kirjoittamista engla… read story >

Elina

Kirjoitan lautapelien tekstejä, käännän niitä sekä huolehdin käännösliikenteestä n. 20 maan välillä. Ideo… read story >

Heli

kielten opettamista ammattikouluopiskelijoille ja nivelvaiheen opiskelijoille (ammattistartti, mava). KV … read story >

SK

koordinaattori

Työni on lähinnä näyttöpäätetyötä: sähköposteihin vastaamista, dokumenttien laadintaa, tietokantapäivityk… read story >

Anna

myyntineuvottelija

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›